Документи

Стратегия за развитие на НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца за периода 2016-2020 г.

Правилник за дейността на НУ "Св. Софроний Врачански" за учебната 2017/2018 г.

Етичен кодекс

Училищен учебен план за І.а клас

Училищен учебен план за І.б клас

Училищен учебен план за І.в клас

Училищен учебен план за І.г клас

Училищен учебен план за ІІ.а клас

Училищен учебен план за ІІ.б клас

Училищен учебен план за ІІ.в клас

Училищен учебен план за ІІ.г клас

Училищен учебен план за ІІ.д клас

Седмично разписание за І клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за ІІ клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за ІІІ клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за ІV клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Организация на учебния ден за учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦОУД  І клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦУОД ІІ клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІІІ клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІV клас на учебната 2017/2018 г. - първи срок

Седмично разписание за І клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок

Седмично разписание за ІІ клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок

Седмично разписание за ІІІ клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок

Седмично разписание за ІV клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок

Организация на учебния ден за учебната 2017/2018 г. - втори срок

Седмично разписание за ГЦОУД  І клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок

Седмично разписание за ГЦУОД ІІ клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІІІ клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІV клас на учебната 2017/2018 г. - втори срок