Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас

Олимпиадата се провежда в три кръга с начало 9.00 часа и времетраене – 2 учебни часа (80 минути).

Общински кръг – 20.01.2018 г. (събота) – провежда се в НУ „Св. Софроний Врачански“

Областен кръг – 24.02.2018 г. (събота) – мястото на провеждане се определя от РУО Враца.

Национален кръг – 31.03.2018 г. (събота) – домакин на националния кръг е РУО София.

 

ФОРМАТ НА ОЛИМПИАДАТА

Олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание.

Националната олимпиада се провежда по тема, която включва знания и умения от всички изучавани предмети, включително и от областта на екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението. Форматът на олимпиадата включва 12 задачи с избираем и свободен отговор, които може да имат едно или няколко подусловия. Решаването на задачите изисква самостоятелен отговор, аргументиране на изразено мнение, решаване на проблем, прилагане на находчиви и нестандартни решения и др. Изпълнението на задачите във всеки кръг е индивидуално. Писмената работа е анонимна. Решението на задачите се оценява според зададените за съответната тема критерии. Максималният брой точки от изпълнението на задачите е 50.

Задачите и критериите за оценка на участниците в трите кръга на олимпиадата се разработват от Националната комисия.

 

Класиране

Класирането е индивидуално и се извършва на базата на получения брой точки.

За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили не по-малко

от 75% от максималния брой точки.