Национално състезание „Ключът на музиката” за ученици от ІV клас

Състезанието се провежда в три кръга с начало 10 часа и времетраене - 1 (един) учебен час.

Общински (училищен) кръг на 23 януари 2018 г. – провежда се в НУ „Св. Софроний Врачански”

Областен кръг - 23 февруари 2018 г. – мястото на провеждане се определя от РУО Враца.

Национален кръг – 23-25 март 2018 г., домакин на националния кръг е РУО - Пловдив.

 

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание, изучено към момента на провеждането на съответния кръг на състезанието, както следва:

- задачи с избираем отговор от три посочени отговора, от които учениците трябва да посочат само верния;

- задачи с отворен отговор, като от учениците се изисква да допишат с думи или с графичен символ съответното знание;

- творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочено твърдение.

След прослушване на звучащия пример е предвидено и осигурено време за избор на отговор.

Изпълнението на задачите е индивидуално.

 

Учебното съдържание по музика, върху което се определят задачите за IV клас, е както следва:

- общински кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка

за ІІІ и за ІV клас;

- областен кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за ІV клас;

- национален кръг - от учебното съдържание на задължителната подготовка за начален етап.

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането е индивидуално и се извършва на базата на получения брой точки.

Учениците, които на общинския кръг са получили от 72 до 90 точки максимален точков резултат, имат право на участие в областния кръг на състезанието.