Олимпиада по математика

Олимпиадата по математика се провежда в три кръга: общински, областен и национален.

В олимпиадата имат право да участват всички ученици от IV клас, които се обучават в дневна форма на обучение,.

За участието си в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава декларация за информираност и съгласиe /по образец/.

За IV клас задача 1 и задача 2 са от общообразователната подготовка, а задача 3 от допълнителната подготовка.

Време за работа на учениците е 4 астрономически часа.

Общинският кръг на олимпиадата по математика не е анонимен.

Задачите се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. За участие в областния кръг на олимпиадата по математика се класират тези ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 16 точки.

Начало на състезанието: 9.00 ч. на 12 декември 2020 г. /събота/. Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, трябва да заемат местата си най-късно в 8.30 ч.

Заявка за участие се подава на класните ръководители в срок до 30.11.2020 г. Родителят попълва декларация за информираност и съгласиe /по образец/.