За проекта

От 01.11.2016 год. в НУ „Св. Софроний Врачански” - Враца, стартира проект „Твоят час”

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в у-ще и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите на учениците в дейностите на училището, с което ще се подпомогне избора на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

6. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

7. Прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Целевата група по проекта са учениците от I - IV клас.

В НУ „Св. Софроний Врачански” , Фаза І, са сформирани 14 групи за извънкласни дейности.

Групи за извънкласни дейности по интереси:

 1. „Компютърни забавления”
 2. „Да се хванем на хорото”
 3. „Народни занаяти”
 4. „Занимателна математика“
 5. „Малки медиатори”
 6. Английски език
 7. „Веселите хлапета”
 8. Гражданско образование
 9. "Аз спортувам"
 10. "Млад откривател"

Групи за подпомагане за преодоляване на  обучителни затруднения:

 1. „Искаме да знаем повече”
 2. „Искаме помощ”
 3. „Да учиш не е трудно”
 4. Група за подпомагане на ученици с обучителни трудности