Материална база

Училището предлага:

Модерно оборудвани класни стаи

Училището разполага с 11 приветливи и уютни класни стаи. Поетапното им оборудване с нови функционални маси създава позитивна учебна среда и дава възможност за използване на интерактивни методи в обучението и възпитанието на децата.
 

Компютърни кабинети

 

Чужд език преподават четирима начални учители със следдипломна квалификация по английски език и един специалист с английска филология. Класните ръководители имат компютърна грамотност и интегрират новите технологии в обучението по всички учебни предмети.


Арт кабинет

 

Обучението по изобразително изкуство на паралелките с разширено изучаване на предмета се провежда в специално помещение. Творчеството на детското въображение ражда прекрасни образи върху рисувателния лист.

Физкултурен салон

 

Училището разполага с голям физкултурен салон, който е отделен от сградата на училището. Оборудването е съобразено с възрастовите особености на учениците. Отворен е и за всички, които желаят да се занимават в свободното си време с танци, карате и други спортни дейности.

Лекарски кабинет

За здравето на учениците целодневно се грижи медицинско лице. Чрез здравни беседи по класове, профилактични прегледи, нагледни материали за различни заболявания и много други дейности у учениците се изграждат навици за здравословен начин на живот.

 

 

Информационен център

 

Ученическа столова и бюфет