Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Стратегия на НУ „Св. Софроний Врачански“- Враца за периода 2020 - 2024 година Свали
Правилник за дейността на НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца за учебната 2022/2023 година Свали
План за дейността на НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца за учебната 2022/2023 година Свали
План за вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 година Свали
Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации Свали
Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2022/2023 година Свали
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи през учебната 2022/2023 година Свали
Етичен кодекс Свали
Мерки за повишаване качеството на образованието в НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца през учебната 2022/2023 година Свали
Правила за безопасен интернет Свали