Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Занимания по интереси

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират за учениците от I до  ІV клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

м. септември 2023/м. май 2024

В НУ „Св. Софроний Врачански” са сформирани 7 групи за занимания по интереси:

 

м. септември 2022/ м. май 2023

В НУ „Св. Софроний Врачански” са сформирани 7 групи за занимания по интереси:

  • „Умни дечица“, с ръководител Маргарита Стамболийска
  • Мажоретен състав, с ръководител Петя Христова
  • „Занимателна математика“, с ръководител Маргарита Цветкова
  • „Сръчни ръчички“, с ръководител Калинка Данова
  • „Learn English", с ръководител Анжелина Маринова
  • „Занимателен английски език“, с ръководител Светлана Пойчева
  • „Спортуваме заедно“, с ръководител Димо Атанасов

 

м. септември 2021/ м. май 2022

В НУ „Св. Софроний Врачански” са сформирани 7 групи за занимания по интереси:

 

м. септември 2020/ м. май 2021

В НУ „Св. Софроний Врачански” са сформирани 7 групи за занимания по интереси:

 

м. септември 2019/ м. май 2020

В НУ „Св. Софроний Врачански” са сформирани 7 групи за занимания по интереси:

 

м. февруари-м. май 2019

В НУ „Св. Софроний Врачански” са сформирани 8 групи за занимания по интереси: