Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Компютърни забавления

  19.07.2021 14:03

Група „Компютърни забавления“ с ученици от първи клас осигурява възможност за допълнително обучение по информационни технологии, което да развие дигиталните им умения. Заниманията са насочени към стимулиране позитивно отношение и желание за работа с компютър и усвояване практически умения за използване на приложни програми.

В резултат на заниманията през годината учениците ще получат обща представа за основните части на компютърната система, периферните устройства и различните носители на информация. Ще се научат да създават, обработват и съхраняват графична, текстова и мултимедийна информация; да различават графично изображение и анимация;  да работят в екип като обменят идеи, предложения и мнения;  да спазват правилата за безопасна работа с компютър.