Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Профил на купувача

Доставка на закуски/плод - 2014 г.

  01.12.2014 13:53

Публична покана
Документация за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка
Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 304 от 11.12.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти
Решение
Договор
Договор
Плащания по договор
Плащания по договор