Действащи проекти

  

 

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"      

  

Щастливи сме да споделим, че в началото на учебната 2019-2020 г. в нашето училище бяха одобрени два нови проекта по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ в областта на училищното и предучилищното образование, те са проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229 с други училища на ученици и персонал от програмните държави по Програма „Еразъм+“.

Единият от проектите е „Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати“ –

„Identidade europeia à volta dos sabores e aromas“  и  №2019-1-PT01-KA229-061307_3. Координатор на проекта е училище от Португалия. Другите три училища са от Италия, Франция и Румъния. Отпуснатият бюджет е на стойност 27387 евро. Проектът е насочен към запазването на културната идентичност и споделяне на иновативни дейности и добри практики като елемент от европейското сближаване. Проектът е с продължителност 24 месеца.

Вторият проект също е със срок за изпълнение  2 години. Партньорството е между училища от Франция, Италия, Румъния и България. Бюджетът е на стойност 17610 евро. Темата на проекта е „Играем, за да учим”- "Jouer pour apprendre- Project No: 2019-1-FR01-KA229-062277_3". Надяваме се, че чрез него ще създадем положителна нагласа на учениците към учебния процес чрез откриване и прилагане на традиционни и нетрадиционни игри, които са част от културата на страните, участващи в проекта.

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията, комуникацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР) е в резултат на усилията на г-жа Св. Пойчева – ст. учител в училището.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица. В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР): http://www.hrdc.bg

 • "Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати"
Партньори: Португалия, Италия,  България, Румъния, Франция
 
 • "Играем, за да учим" 
Партньори:  Франция, България, Румъния, Италия
 
 • “Развитие на дигиталната компетентност и усъвършенстване използването  на ИКТ“

Партньори: Испания,  Република Северна Македония, Португалия,  Полша, Литва

https://digitalcompetence-erasmus.blogspot.com/

 
 

Е-TWINNING       news picture

 

 

 

 

 

Проект „Образование за утрешния ден“ 

Проект  „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година в НУ „Св. Софроний Врачански“ стартират дейности по Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране).

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА -  https://mon.bg/bg/100725

ІІ. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/ 

ІІІ. Клубове по интереси:

 • „Компютрите – наши помощници“ /2019-2020/

https://www.sofronii-vr.com/index.php?lang=bg&x=kompyutrite-nashi-pomoshtnitsi

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.