Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Програма "Еразъм+"

С нов Европейски проект по програма Еразъм + започна учебната 2020-2021 година в НУ "Св. Софроний Врачански". Проектът "Развитие на дигиталната компетентност и усъвършенстване използването на ИКТ" е свързан с използване на дигитални инструменти в клас и развитие на новите технологии, с безопасен интернет, с участие на децата в доброволчески инициативи и развиваща квалификация на учителите.

Щастливи сме да споделим, че в началото на учебната 2019-2020 г. в нашето училище бяха одобрени два нови проекта по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ в областта на училищното и предучилищното образование, те са проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229 с други училища на ученици и персонал от програмните държави по Програма „Еразъм+“.

Единият от проектите е „Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати“ –

„Identidade europeia à volta dos sabores e aromas“  и  №2019-1-PT01-KA229-061307_3. Координатор на проекта е училище от Португалия. Другите три училища са от Италия, Франция и Румъния. Отпуснатият бюджет е на стойност 27387 евро. Проектът е насочен към запазването на културната идентичност и споделяне на иновативни дейности и добри практики като елемент от европейското сближаване. Проектът е с продължителност 24 месеца.

Вторият проект също е със срок за изпълнение  2 години. Партньорството е между училища от Франция, Италия, Румъния и България. Бюджетът е на стойност 17610 евро. Темата на проекта е „Играем, за да учим”- "Jouer pour apprendre- Project No: 2019-1-FR01-KA229-062277_3". Надяваме се, че чрез него ще създадем положителна нагласа на учениците към учебния процес чрез откриване и прилагане на традиционни и нетрадиционни игри, които са част от културата на страните, участващи в проекта.

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията, комуникацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР) е в резултат на усилията на г-жа Св. Пойчева – ст. учител в училището.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица. В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР): http://www.hrdc.bg

 

  • “Развитие на дигиталната компетентност и усъвършенстване използването  на ИКТ“

​Партньори: Испания,  Република Северна Македония, Португалия,  Полша, Литва

https://digitalcompetence-erasmus.blogspot.com/

 

Критерии за включване на ученици в мобилност