Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца работи по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в училище.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие;
  • Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения;
  • Осъществяване на дейности за личностно развитие на учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта;
  • Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.

 

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

 

УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ (2022г.)