Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Профил на купувача

Доставка на закуски/плод - 2015 г.

  25.11.2015 14:12

Документация за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка
Публична покана
Решение за откриване на процедура
Протокол
Заповед за избор на изпълнител
Договор
Договор подизпълнител
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка вх.№ 768551/20.01.2017 г. в АОП
Плащания закуски
Плащания закуски