Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година в НУ „Св. Софроний Врачански“ стартират дейности по Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране).

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА -  https://mon.bg/bg/100725

ІІ. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/ 

ІІІ. Клубове по интереси:

„Компютрите – наши помощници“ /2019-2020/